trende

İSG Yönetmeliği Güncellendi

İSG Yönetmeliği Güncellendi

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

6 Temmuz 2021 tarihli resmi Gazete ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 14. Madde Eğitim Kurumu Başvuru işlemleri başlığında b) bendi (Eski Hali: Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.) mülga oldu. (yürürlükten kalktı)

Bundan sonraki süreçte Eğitim kurumu başvuru işlemlerinde şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri beyan edilmeyecektir.

İş Güvenliği Uzmanları Eğitim Kurumu Başvuru işlemleri

Eğitim kurumu başvuru işlemleri

 • MADDE 14 –
 • (1) (Değişik cümle:RG-30/4/2015-29342) Eğitim Kurumu yetki belgesi almak amacıyla, e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar. e-devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda doğrudan veya posta yoluyla başvuru yapılabilir. Başvuru dosyasında aşağıda belirtilen ekler bulunur:
  • a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.
  • b) (Mülga:RG-6/7/2021-31533)
  • c) Eğitim kurumunun sorumlu müdürünün eğitici belgesi ile;
   • 1) Ticari şirketler için tam süreli iş sözleşmesi ve kabul şerhli görevlendirme yazısı,
   • 2) Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler için tam süreli görevlendirme yazısı,
   • 3) Şirket ortağı olanlar, sorumlu müdür olarak da görev yapacaklar ise bu görevi yapacaklarına dair taahhütname.
  • ç) Tam süreli olarak görevlendirilen eğiticilerin iş sözleşmeleri ve eğitici belgeleri.
  • d) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izni belgesi.
  • e) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) Faaliyet gösterilecek yere ait tapu senedi ile birlikte kira sözleşmesi veya intifa hakkı belgesi.
  • f) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen ada, pafta, parsel bilgilerinin yer aldığı numarataj veya adres tespit belgesi.
  • g) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün bölümlerin yer aldığı inşaat teknikeri, mimar veya inşaat mühendisi tarafından onaylanmış 1/100 ölçekli plan.
  • ğ) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir gayrimenkulde eğitim kurumunun faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneği.
  • h) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) Faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde eğitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.
 • (2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendiyle (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) (ç), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak eğitim verilecek mekân kamu kurumuna ait değilse (a) ve (b) bentleri hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.
 • (3) Üniversitelerin eğitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde başvuru rektörlükçe yapılır.
 • (4) (Mülga:RG-30/4/2015-29342)

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kalkan Alt İşverenlik Yönetmeliği b bendi neydi?

b) İmza sirküleri

Bundan sonraki süreçte ne olacak

alt işverenlik sözleşmesi yapılan işlerde imza sirküleri aranmayacak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

İSG HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 16 ncı MADDE a Bendi Neydi?

a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.

Bundan sonra ne olacak;

OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin başvuru işlemlerinde Ticaret sicil gazetesi ve imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri istenmeyecek.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci ve 14 üncü maddesinin altıncı fıkralarında yer alan “ondan” ibareleri ile geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10’dan” ibaresi “50’den” olarak değiştirilmiştir.

İSG HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 5 nci MADDE 8. Fıkra Neydi?

İlgili fıkra, az tehlikeli sınıfta olan ve 10 dan az çalışanı olan firmalarda, işveren yada işveren vekillerinin, bakanlıkça ilan edilen sınavlarda başarılı olmaları halinde iş güvenliği uzmanı görevlerini yerine getirmelerine imkan tanıyordu.

Madde 14 6. fıkrada bu kişilerin İSGKATİP taahhütlerini yüklemeleriyle ilgiliydi,

Bundan sonra ne olacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerine bir sekte daha vurulmuş, daha önceki yazılarımda, bu konunun c sınıfı uzmanların çalışma alanını sınırlayan bir madde olduğunu ifade etmiştim, durum şöyleydi 10 dan az çalışanı olan işletme sahipleri az tehlikeli sınıftaysa belgeyi alıp iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerini sunuyordu. 50 den az çalışanı olan işletmeler içinse bir muafiyet sözkonusuydu. Böylelikle artık tekrar ertelenmeye gerek kalmadan, 50 den az çalışanı olan az tehilkeli işletmelerde bir iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu resen, kanunun etrafından dolanılarak rafa kaldırılmış oldu.

Geçmiş olsun.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün başlığında yer alan “10’DAN” ibaresi “50’DEN” olarak değiştirilmiştir.

Yukarıdaki maddelerle bağlantılı olarak ek-4 te bulunan tahhütnamenin güncellenmesi işlemini belirtiyor.

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi Neydi?

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık personeli eğitim kurumu başvuru işlemlerinde istenecek belgeler arasında bulunan imza sirkülerinden bahsediyordu, artık bu belge başvuru işlemlerinde talep edilmeyecek.

Bundan sonra ne olacak?

Eğitim kurumu başvuru işlemlerinde imza sirküleri verilmeyecek.

06.07.2021
1.310
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?