trende

TMGD ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliği Yayınlandı

TMGD ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliği Yayınlandı

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, bu faaliyette yer alacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının ve tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin eğitimleri, sınavları, belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile bunlara eğitim verecek eğitim kuruluşları ve eğiticilerin yetkilendirilmeleri, yükümlülükleri, denetimleri ile idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarına ve karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerine yönelik eğitim veren kuruluşları, bu kuruluşlarda görev alan eğiticiler ile bu kapsamdaki eğitim ve sınavları, belgelendirilmeleri, denetimleri ve idari yaptırımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanun ile katılmamızın uygun bulunduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmaya (ADR), 21/3/1985 tarihli ve 3172 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşımasına İlişkin Yönetmeliğe (RID), 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 477 nci ve 497 nci maddelerine, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmayı,

b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

c) Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlüklerini,

ç) Eğitim kuruluşu: İdare tarafından eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş gerçek ve tüzel kişileri,

d) Eğitim merkezi: İdare tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarının eğitim düzenlediği yeri,

e) Geçici durdurma: Bu Yönetmelikle belirlenen şartların geçici olarak kaybedilmesi nedeniyle, kişi adına düzenlenmiş tehlikeli mal taşımacılığı sürücü eğitimi sertikasının (SRC-5) kullanımının geçici süreyle engellenmesini,

f) IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,

g) İdare: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ğ) İtiraz Komisyonu: TMGD ve SRC-5 sınavları sonucu adayların yapmış olduğu itirazları değerlendirmek üzere İdare tarafından oluşturulan komisyonu,

h) Mesleki Saygınlık: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak sürücü, tehlikeli madde güvenlik danışmanı, eğitici ile gerçek kişilerin ve/veya tüzel kişiliklerdeki sahip, ortak, yönetici ve sorumlu kişilerin;

1) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,

2) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 81 inci, 102 nci, 103 üncü, 104 üncü, 105 inci, 109 uncu, 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 188 inci, 190 ıncı, 191 inci, 226 ncı ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olması veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmaması ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olması,

3) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmaması,

şartlarına sahip olmayı,

ı) RID: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşımasına İlişkin Yönetmeliği, 

i) Sınav Komisyonu: TMGD ve SRC-5 sınavlarına ilişkin sınav sorularını hazırlamak üzere İdarece oluşturulan komisyonu,

j) SRC-5 Sınavı: Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası almak için sürücülere İdare tarafından yapılan/yaptırılan sınavı,

k) SRC-5 Eğitici Belgesi: Eğitim merkezlerinde tehlikeli mal taşıyan araç sürücülerine SRC-5 Eğitimi verecek kişilere İdare tarafından düzenlenen belgeyi,

l) Tehlikeli madde: ADR/RID/IMDG Kod kapsamındaki maddeleri,

m) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD): Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

n) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi (TMGDE): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimi vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilen kişiyi,

o) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi (TMGDEB): TMGD eğitimi vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilen eğiticilere düzenlenen belgeyi,

ö) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi (TMGDEKYB): TMGD eğitimi vermek amacıyla İdare tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belgeyi,

p) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası (TMGDS): İdare tarafından yetkilendirilen eğitim merkezlerinde TMGD eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere düzenlenen sertifikayı,

 r) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası alacaklara Bakanlık tarafından yapılan/yaptırılan sınavı,

s) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi (TMTEKYB): Tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerine eğitim vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça düzenlenen yetki belgesini,

ş) Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC-5 Belgesi): Tehlikeli mal taşıyan araçları kullanan sürücülerin alması gereken sertifikayı,

t) U-Net Otomasyon Sistemi: Bakanlık otomasyon sistemini,

u) Yedek Eğitici: Eğitim kuruluşlarınca düzenlenen eğitim programlarında e-Devlet Sistemi üzerinden ihtiyaten İdareye bildirilen eğiticiyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak birinci fıkrada tanımlanmayan ifadeler için ADR/RID/IMDG ve mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki Belgeleri, Eğitim Merkezi ve Müfredat

Yetki belgesi alma zorunluluğu

MADDE 5- (1) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimi ve/veya tehlikeli mal taşımacılığı sürücü eğitimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin İdareden TMGDEKYB ve/veya TMTEKYB almaları zorunludur.

Eğitim merkezlerinin nitelikleri

MADDE 6- (1) TMGDEKYB ve/veya TMTEKYB almak isteyen gerçek veya tüzel kişilere ait eğitim merkezlerinin aşağıdaki fiziki şart, ekipman ve donanımlara sahip olmaları zorunludur:

a) En az 15 m2 alana sahip asgari 2 derslik.

b) En az 10 m2 alana sahip öğretmen/yönetici odası.

c) En az 8 m2 büyüklükte bir büro hizmetleri odası.

ç) Bay/bayan tuvaletleri ve lavabo.

d) Kursiyerlerin kullanımına açık, güncel olmak üzere en az 3 takım Türkçeye tercüme edilmiş uluslararası anlaşmalar ile tehlikeli madde taşımacılığı konusunda yayımlanmış kanun, yönetmelik, tebliğ, yönerge ve genelgelerin de bulundurulduğu kitaplık.

e) İkram alanı.

f) Eğitim verilecek sınıfta iklimlendirilmiş (klima) ortam.

g) Uyarı, bilgi ve duyuru panosu.

ğ) Eğitimin düzenleneceği sınıfta çalışır halde projeksiyon veya akıllı ekran teknolojisine sahip cihaz.

h) Her eğitim döneminde kursiyerlere verilmek üzere; TMGD eğitimleri için güncel olan birer takım ilgili sözleşme, anlaşma ve kodlar ile SRC-5 eğitimleri için mevzuat ve uluslararası mevzuata uygun hazırlanmış ders kitabı.

ı) Araç tanımlama için turuncu renkli plaka, tehlike ikaz levhası ve ambalajlar için tehlike ikaz etiketleri.

i) Trafik işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri ekipmanları.

j) En az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli madde ambalaj örnekleri.

k) Uluslararası anlaşma ve sözleşmeye uygun kişisel korunma teçhizatı.

l) EN 12195-1/TS EN 12195-1:2010 standardına uygun olarak yükleme emniyetini sağlamada kullanılan germe kayışı, zincir, takoz, euro palet, sürtünmeyi artırıcı lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ped vb. teçhizat ve ekipmanları.

m) TMGD eğitimleri için sınıflarda her kursiyer için minimum 50×100 cm ebadında masa ve sandalye. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce yetki almış olan eğitim merkezlerinde bu şart aranmaz.

(2) Denizyolu ve demiryolu TMGD eğitimlerine yönelik ilave eğitim ekipman ve materyal İdare tarafından belirlenebilir.

(3) TMTEKYB sahibi eğitim kuruluşları ayrıca, aşağıda belirtilen hususları sağlamak zorundadır:

a) Yola çıkış kontrolü, yük güvenliği, hareket kontrolü, kaza bildirimi ve beklenmeyen durumlarda alınacak önlemler ve yangın konularında uygulamalı ders yapılacak en az 500 (beşyüz) m2’lik bir açık alanın kullanım hakkına sahip olmak.

b) Uygulamalı eğitim aracı olarak; araç üzerinde yükleme güvenliği ve hareket kontrolü uygulamasını yapmaya elverişli bir adet en az 3,5 ton yük taşıma kapasiteli ADR teçhizatlı kapalı veya örtülü kasalı araç, tank eğitimi verilecek ise ADR Uygunluk Belgesine sahip veya ADR tip onaylı tanker veya çekici ile römork/yarı römorka sahip olmak veya kiralamış olmak.

c) Uygulamalı eğitim teçhizatı olarak; yangın tavası, gaz tüpü tertibatı veya çelik bidon içinde sıvı yakıt, su bidonu, CO2 veya ABC tozlu 6 kg’lık TSE belgeli/onaylı yangın tüpü, tutuşturma çakmağı ve çubuğu bulundurmak.

(4) Eğitim merkezlerinin hizmetin gerektirdiği şekilde donatılması zorunludur.

(5) Sınıf kontenjanları, dersliklerde öğrenci başına TMGDEKYB için en az 2 m2, TMTEKYB için en az 1,5 m2 olacak şekilde belirlenir ve eğitim kuruluşunun sınıf kontenjanları bu şarta göre U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden sınırlandırılır.

Yetki belgesi almak için gerekli belgeler ve başvuru şartları

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek yetki belgelerinin sayıları ve bu sayılara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yapılacak bir düzenleme ile belirlenir.

(2) Yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki belgelerle İdareye başvurur:

a) Vergi numarasının belirtildiği başvuru dilekçesi.

b) Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi fotokopisi.

c) Oda Sicil Kayıt Belgesi/Tasdiknamesi.

ç) Eğitim merkezi ile teçhizat ve eğitim materyallerine ait fotoğraflar.

d) Eğitim merkezine ait, yetkili otoriteden alınmış yangın önleme ve söndürme yeterliliğine ilişkin rapor.

e) Eğitim merkezine ait kira sözleşmesi ve/veya tapu fotokopisi.

f) En az ön lisans mezunu olma şartına sahip eğitimden sorumlu yöneticiye ait SGK işe giriş bildirgesi ve sözleşme fotokopisi ile mezuniyet belgesi fotokopisi.

g) Temsile yetkili kişinin sicil tasdiknamesi.

ğ) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanların adli sicil kaydı belgesi.

(3) TMTEKYB alacak eğitim kuruluşları bu maddede sayılan belgelere ilave olarak;

a) SRC-5 uygulamalı eğitiminde kullanılacak araçlara ait araç trafik ruhsat fotokopisi, çeşitli pozisyonlardan çekilmiş araç resimleri ile tanker eğitimi verilecekse araca ait ADR uygunluk belgesini,

b) SRC-5 uygulamalı eğitiminde kullanılacak araçlar kiralamak suretiyle temin edilecekse; taşıt sahibi ile yapılan en az 5 (beş) yıl süreli kira sözleşmesi veya muvafakatnameyi,

c) SRC-5 uygulamalı eğitim alanına ait kira sözleşmesi ve/veya tapu fotokopisi ile alana ait resimleri,

ekler.

(4) Eğitim merkezi adına Bakanlığa ibraz edilen her türlü sözleşme veya yazışmalar temsile yetkili kişilerce imzalanır.

(5) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerinin yürütüldüğü Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adresinin bulunması zorunludur.

(6) Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre verilmiş, elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinin bulunması zorunludur.

(7) Yetki Belgesi talebinde bulunan üniversite veya sektör kuruluşları ile özel kanunlarla kurulmuş birlik ve odalar için bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aranmaz. Ancak eğitim merkezi açılmasına dair yönetim kurulu kararının aslının veya noter tasdikli suretinin ibrazı zorunludur.

(8) Yetkili eğitim merkezlerinde, yetki belgesi sahipleri dışında, başka gerçek veya tüzel kişiler faaliyette bulunamaz.

(9) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkililerden, gerçek kişi ise sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde ise, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde ise, tüm ortaklar ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa sahip olmalıdır.

Yetki belgesi düzenlenmesi ve süresi

MADDE 8- (1) Yetki belgesi almak üzere başvuru yapan gerçek veya tüzel kişilerin talepleri, 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen belgeler ile İdarece veya ilgili bölge müdürlüğünce mahallinde yapılacak denetimler sonucu hazırlanan tespit raporuyla birlikte değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(2) İdarece başvurunun mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, talep sahibi gerçek veya tüzel kişiler adına U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden belge ücreti oluşturulur ve ilgiliye bildirilir.

(3) Belge ücretinin ödenmesini müteakip, İdare tarafından gerçek veya tüzel kişiler adına turkiye.gov.tr sistemi üzerinden belge ücretinin yatırıldığı tarihten geçerli olmak üzere yetki belgesi düzenlenir. Düzenlenen yetki belgesinin süresi 5 yıldır.

(4) İdare tarafından uygun bulunmayan başvurular, gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine iade edilir.

(5) Yetki belgesi sahibi eğitim kuruluşlarının şube açmalarına izin verilmez. 

(6) İllere göre belirlenen eğitim merkezi sayısı 3 ve daha az olan illerde; daha önce aynı ilde yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişiliklerde pay sahibi olanların kendisi, annesi, babası, eşi, çocukları veya kardeşleri adına yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesi alındıktan sonra bu durumun tespiti halinde bu kişiler adına düzenlenmiş olan yetki belgesi iptal edilir ve belge ücreti iade edilmez.

(7) İllere göre belirlenen eğitim merkezi sayısı 3 ve daha az olan illerde; daha önce aynı ilde yetki belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişilerin başka bir tüzel kişilikte pay sahibi olduğunun tespiti halinde yetki belgesi verilmez. Yetki belgesi alındıktan sonra tüzel kişilikte hisse devri yapılarak pay sahibi olunduğunun tespiti halinde ise devralınmış olan yetki belgesi iptal edilir ve belge ücreti iade edilmez.

(8) Yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiliklerin; Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile temsil/ilzama yetkililerinden, gerçek kişi ise sahip ve/veya temsil/ilzama yetkili yöneticilerinden, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde ise, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve temsil/ilzama yetkili yöneticilerinden, diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde ise, tüm ortaklar ve bu tüzel kişiliği temsil/ilzama yetkili yöneticilerden herhangi birisinin, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen fiillerden dolayı mesleki saygınlığını kaybetmesi halinde, eğitim kuruluşunun yetki belgesi iptal edilir.

Yetki belgesinin yenilenmesi ve adres değişikliği

MADDE 9- (1) Eğitim kuruluşu, yetki belgesinin yenilenmesi için, belgenin son geçerlilik tarihinin 60 gün öncesinden itibaren 7 nci maddenin ikinci fıkrasındaki başvuru belgeleri ile İdareye yazılı olarak müracaat eder.

(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasına göre hazırlanan tespit raporu ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerin incelenmesi neticesinde, durumları uygun olanların yetki belgeleri, belge yenileme ücreti alınarak eski belgelerinin son geçerlilik tarihinden itibaren 5 yıl süreyle yenilenir.

(3) Belge süresi içerisinde yapılan başvuruların idarece incelenmesi neticesinde, varsa bu Yönetmelik kapsamında tespit edilen eksiklikler eğitim kuruluşuna bildirilir. Bu eksiklikleri tamamlamak üzere eğitim kuruluşlarına yetki belgesi son geçerlilik tarihinden itibaren 60 gün süre verilir. Bu süre içerisinde eksiklikleri tamamlanmayan eğitim kuruluşları ilk belge alma şartlarına tabidir.

(4) Geçerlilik tarihinden sonra yetki belgesi yenileme işlemleri devam eden eğitim kuruluşları yetki belgesi yenileme işlemleri tamamlanıncaya kadar eğitim düzenleyemezler.

(5) Yetki belgesinin süresi dolduktan sonra başvuru yapanlar, ilk belge alma şartlarına tabidir.

(6) Adres değişikliği talebinde bulunacak eğitim kuruluşları;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Adres değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi fotokopisi,

c) Oda Sicil Kayıt Belgesi/Tasdiknamesi,

ç) Eğitim merkezine ait kira sözleşmesi, tapu belgesi fotokopisi,

d) Eğitim merkezi için yetkili otoriteden alınmış yangın önleme-söndürme yeterliliğine ilişkin rapor,

e) Eğitim merkezi ile teçhizat ve eğitim materyallerine ait fotoğraflar,

ile birlikte İdareye başvuru yapar.

(7) Adres değişikliği talebi, 8 inci maddenin birinci fıkrasına göre hazırlanan tespit raporu ve altıncı fıkrada belirtilen belgelerin incelenmesi neticesinde, uygun görülen kuruluşların yetki belgeleri belge ücreti alınmadan eski yetki belgesi süresi kadar yeni adrese göre düzenlenir.

(8) Yetki Belgesi sahipleri, adres değişikliği işlemleri tamamlanmadan eğitim düzenleyemez.

Yetki belgesi devri

MADDE 10- (1) Yetki belgesi, adına düzenlenenler dışında kullanılamaz ve devredilemez. Ancak, yetki belgesine sahip tüzel kişilikler pay sahipliği satışı, bağışlama, miras, birleşme veya muadili bir işlemle devredilebilir. Buna göre;

a) Gerçek kişiler adına düzenlenmiş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibinin tam hisseli olduğu ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik adına düzenlenebilir.

b) Devir veya değişiklik işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde bu durum İdareye bildirilir.

(2) Yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ölümü halinde:

a) Hak sahipleri veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu 90 gün içerisinde İdareye bildirir.

b) Mirasçılar eğitim faaliyetlerini devam ettirmek isterlerse ölüm tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlar ve şartları sağladığına dair İdareyi bilgilendirir. Aksi halde yetki belgeleri iptal edilir.

c) Yetki belgesi, diğer mirasçılardan muvafakat alınması kaydıyla gerçek kişi veya kanuni mirasçıların birlikte kuracağı tüzel kişilik adına ücret alınmaksızın devredilebilir.

(3) Tek ortaklı tüzel kişiliklerde veya gerçek kişilerin ölümü halinde, ölüm tarihinden önce açılan ve tamamlanmamış dönemler haricinde, hak sahipleri tarafından devir veya değişiklik işlemleri tamamlanmadan eğitim düzenlenemez. Aksi halde, yetki belgeleri iptal edilir.

Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri

MADDE 11- (1) Yetki belgesi sahipleri;

a) TMGD eğitimi için başvuran kursiyerlerden, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde istenen şartlara ilişkin belgeleri kontrol etmekle, İdarenin oluşturduğu elektronik ortama aktarmakla ve bu belgeleri arşivlemekle,

b) Eğitim kuruluşlarındaki kursiyer devam çizelgelerini, eğitim dönemi içerisinde öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere günde iki defa kursiyerlere imzalatmakla ve kursiyerlerin devam durumlarını e-Devlet Sistemi üzerinden İdareye bildirmekle,

c) Kursiyerlerce imzalanan yoklama çizelgelerinin eğitici tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanmasını sağlamakla,

ç) Kursiyerlere ait bütün bilgi ve belgeleri en az 3 yıl süreyle saklamakla,

d) Gerekli ve yeterli eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,

e) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,

f) Eğitime ilişkin yazılı ve görsel malzemeleri hazır bulundurmakla,

g) Unvan, adres, halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç olmak üzere ortak, hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs vb. değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 45 gün içinde İdareye bildirmekle,

ğ) Bakanlığın denetim ve inceleme yapmakla görevli personeli tarafından denetim kontrol listesi kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri vermekle,

h) Bir eğitim döneminde, devamsızlık yapanları devamsızlıktan bırakmakla,

ı) kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilen eğitim dönemi ders programına uygun hareket etmekle,

i) Eğitimleri U-Net Otomasyon Sistemine kayıtlı eğiticilere verdirmekle,

j) Eğitimleri yetki belgesi alınan adreste düzenlemekle,

k) Eğiticinin hastalık, birinci derece akraba vefatı, kaza, doğal afet vb. mücbir sebeple ders verememesi ve yedek eğitici görevlendirilememesi durumunda aynı gün içerisinde e-posta veya faks yoluyla bu durumla ilgili raporu ve yapılamayan dersler ile ilgili yeni programı İdareye yazılı olarak bildirmekle,

l) Eğitim programı sonunda yapılan sınavı kazanan adaylara, eğitim döneminin İdare tarafından onaylanmasına müteakip kamu.turkiye.gov.tr üzerinden Eğitim Tamamlama Belgesi düzenlemekle,

m) Her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 takvim günü içerisinde eğitime katılan kursiyerlere sınav yapmakla, kursiyerlere ait notları ve devam durumunu kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdareye bildirmekle,

n) Uygulama eğitimlerini gün ışığında düzenlemekle,

o) Eğitim programlarının iptali, ders/eğitici değişikliğine ilişkin talepleri eğitim programının başlama tarihinden önceki resmi iş gününde İdareye bildirmekle,

 ö) Eğitime kaydedilecek kursiyerlerin adres ve telefon vb. bilgilerini kişinin yazılı beyanı alınarak sisteme tanıtmakla,

yükümlüdürler.

(2) Eğitim kuruluşları eğitici ve veri girişi yapacak kişilerin atama ve işten ayrılma işlemlerini kamu.turkiye.gov.tr üzerinden yaparlar. Bu işlemler eğitim kuruluşu tarafından yetkilendirilen U-Net Otomasyon Sisteminde kayıtlı, eğitimden sorumlu yönetici tarafından yapılır.

(3) Başka bir kurumda fiilen görev yapan kişi/kişiler eğitim merkezinde sorumlu müdür olamaz.

(4) Eğitim merkezlerinde görev alacak olan sorumlu müdürlerin, en az yüksekokul mezunu olması ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa sahip olması şarttır.

TMGD ve SRC-5 eğitimlerinde uygulanacak müfredat programı

MADDE 12- (1) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimi ve tehlikeli mal taşımacılığı sürücü eğitimi müfredat programları uluslararası anlaşma/sözleşme/koda uygun olarak İdare tarafından belirlenir. Müfredat programlarında, işlenecek dersler ve sürelerine ilişkin esas ve usuller belirtilir.

(2) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitiminin içeriği şunlardır:

a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri vb.).

c) Genel paketleme, tank ve tank‐konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

ç) İşaretleme, etiketleme, tehlike ikaz levhası ve turuncu renkli plakaların takılması kuralları.

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).

f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.

g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.

h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.

i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.

j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri).

k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.

l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuat ve kısıtlamalar.

m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.

n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.

ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.

p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

(3) Tehlikeli madde taşımacılığı sürücü eğitiminin (SRC-5 Eğitimi) içeriği:

a) ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 18 ders saati teorik, 1 ders saati uygulama olmak üzere toplam 19 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir:

1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel hükümler,

2) Başlıca tehlikeli madde sınıfları,

3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler,

4) Farklı tehlikeli madde sınıfları için geçerli olan önleyici ve güvenlik tedbirleri,

5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),

6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli plakaların kullanımı ve özellikleri,

7) Tehlikeli malların taşınması esnasında sürücünün yapması ve yapmaması gerekenler,

8) Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,

9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,

10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,

11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,

12) Çok-modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

13) Deniz ve Hava limanlarına tehlikeli yük getiren veya limanlardan yük alan araç sürücülerine yönelik ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamında genel bilgiler,

14) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,

15) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kazaların önlenmesi, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlarda alınması gereken önlemler vb.),

16) Özellikle terör olaylarına ilişkin güvenlik bilinci,

17) Yükleme emniyetine ilişkin genel hükümler,

18) Yükleme emniyetini sağlayan ekipmanların tanıtımı,

19) Tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlarda bulunması gereken evrakların tanıtımı,

b) ADR Tank Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 12 ders saati teorik, 1 ders saati uygulama olmak üzere toplam 13 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir:

1) Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan taşıtların davranışları,

2) Taşıtların özel gereklilikleri,

3) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleriyle ilgili genel teorik bilgi,

4) Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay işareti, tehlike ikaz levhası ve turuncu renkli plaka vb.).

c) ADR Sınıf 1 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 1 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir:

1) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,

2) Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.

ç) ADR Sınıf 7 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 7 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir:

1) İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,

2) Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, elleçlenmesi, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,

3) Radyoaktif malzeme taşıyan araçların karıştığı bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.

(4) Tehlikeli madde taşımacılığı sürücü yenileme eğitimleri:

a) Yenileme eğitimleri düzenli aralıklarla devam edilen bilgi yenileme programları olup, sürücülerin bilgilerini güncelleştirme amacına hizmet edecek, yeni teknik, yasal düzenleme ve tehlikeli maddelerle ilgili gelişmeleri kapsar.

b) Yenileme eğitimlerinin süresi, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ilk temel veya ilk uzmanlık eğitimleri için belirlenen sürelerin en az yarısı kadar olmak zorundadır.

(5) İdare gerek gördüğünde uygulanacak müfredat programında düzenleme yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma ve SRC-5 Belgesi Alma Şartları, Tehlikeli

Mal Taşıyan Araç Sürücülerinin SRC-5 Belgesi Alma Zorunluluğu, Eğitimi,

Sınavı, Yetkilendirilmesi ve Sorumlulukları

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları

MADDE 13- (1) TMGD Sertifikası alacak kişilerin:

a) Üniversitelerin lisans bölümünden mezun olması,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa aykırı fiillerin herhangi birinden hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmaması,

c) TMGD yetki belgesi sahibi eğitim kuruluşlarında tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almış olması,

ç) Bu Yönetmelik kapsamında açılacak ilgili sınavda başarılı olması,

şarttır.

SRC-5 belgesi alma şartları

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik kapsamında SRC-5 Belgesi alacak kişilerin;

a) Tehlikeli madde taşınmasında öngörülen araçları kullanacak sürücülerin, taşıyacakları yük sınıfına uygun olarak, ikinci fıkrada belirtilen eğitimlere katılması ve SRC-5 sınavında başarılı olması,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa aykırı fiillerin herhangi birinden hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmaması,

c) 66 yaşından gün almamış olması,

ç) Asgari ilköğretim düzeyinde eğitim almış olması,

d) Uygun sürücü belgesine sahip olması,

şarttır.

(2) Tehlikeli maddeleri;

a) Dökme veya paketli olarak taşıyacak ve bu taşıma için öngörülen araçları kullanacak sürücülerin ADR Temel Eğitimi almaları ve Bakanlığın açmış olduğu SRC-5 Belgesi Sınavında başarılı olmaları,

b) Tank ile taşıyacak ve bu taşıma için öngörülen araçları kullanacak sürücülerin ADR Temel Eğitimine ilave olarak ADR Tank Eğitimi almaları ve Bakanlığın açmış olduğu SRC-5 Belgesi Sınavında başarılı olmaları,

c) Sınıf 1 kapsamındaki maddeleri (patlayıcı maddelerin veya nesneler) taşıyacak ve bu taşıma için öngörülen araçları kullanacak sürücülerin ADR Temel Eğitimine ilave olarak ADR Sınıf 1 Eğitimi almaları ve Bakanlığın açmış olduğu SRC-5 Belgesi Sınavında başarılı olmaları,

ç) Sınıf 7 kapsamındaki maddeleri (radyoaktif malzemeler) taşıyacak ve bu taşıma için öngörülen araçları kullanacak sürücülerin ADR Temel Eğitimine ilave olarak ADR Sınıf 7 Eğitimi almaları ve Bakanlığın açmış olduğu SRC-5 Belgesi Sınavında başarılı olmaları

zorunludur.

Eğitim dönemine kayıt ve eğitimin düzenlenmesi

MADDE 15- (1) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Programları eğitim kuruluşlarınca kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdareye bildirilir.

(2) Kursiyerlerin kayıt işlemleri sırasında Tehlikeli Madde Eğitimi Tamamlama Belgesinde ve kursiyerin sınav giriş belgesinde kullanılmak üzere son 6 ay içinde çekilmiş olduğu biyometrik fotoğrafı kamu.turkiye.gov.tr üzerinden yüklenecektir. Sınav giriş belgelerinde farklı kişiye ait fotoğraf olduğunun tespit edilmesi halinde bu belge ile sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır.

(3) TMGD eğitimleri; eğitim merkezlerinde, bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen eğiticiler tarafından tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası sözleşme, anlaşma ve kodlar esas alınarak verilir. Eğitimlerin son 8 ders saati mevzuat, saha uygulamaları vb. konuları içerir.

(4) ADR kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID veya IMDG Kod güvenlik danışmanlığı sertifikası için ise her bir mod için 21 ders saati ilave eğitim alınır.

(5) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek TMGD eğitim dönemine en fazla 20 kursiyer, SRC-5 eğitim dönemine en az 3 en fazla 30 kursiyer kaydedilir.

(6) Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakikadır. Günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz. Gün içerisinde en geç saat 21.00’e kadar eğitim programı düzenlenebilir.

(7) Derse devam zorunludur.

(8) Eğitim kuruluşları her eğitim döneminin başlama ve bitiş tarihlerini, eğitici ve varsa yedek eğitici ile kursiyerlere ait bilgileri kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdareye bildirir.

(9) Eğitim kuruluşları, yeni eğitim dönemine ilişkin güncelleme ve ders ekleme/çıkarmaya ilişkin bildirimleri eğitim döneminin başlama tarihinden en az 3 gün öncesinde yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 23.59 itibariyle dönem kapanır ve U-Net Otomasyon Sistemi üzerinde işlem yapılamaz. Ancak kursiyer ekleme/çıkarma ve eğitici değişikliği işlemleri eğitimin başlama tarihinden en az 1 gün öncesi akşam saat 20.00’ye kadar yapılabilir.

(10) Eğitim kuruluşları tarafından kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğitim programlarının iptali ile yedek eğitici haricinde eğitici/ders değişikliğine ilişkin talepler eğitim programı başlamadan önce İdareye bildirilir.

(11) Her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 gün içerisinde eğitime katılan kursiyerlere eğitim merkezi tarafından 100 puan üzerinden sınav yapılır. TMGD eğitimi için 70, SRC-5 eğitimi için 60 ve üzerinde puan alarak başarılı olanlar ile bu puanların altında puan alarak başarısız olan ve devamsızlıktan kalan kursiyerler eğitim kuruluşları tarafından kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdareye bildirilir.

(12) Eğitim kuruluşları tarafından, eğitim programı sonunda yapılan sınavı kazanan adaylara, eğitim döneminin İdarenin onayına müteakip kamu.turkiye.gov.tr üzerinden alınan eğitimin türüne göre “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Tamamlama Belgesi” ve/veya “Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitim Tamamlama Belgesi” düzenlenir. Aday, bu belge veriliş tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde İdare tarafından yapılacak en fazla dört sınava girebilir. Ancak, İdare tarafından 2 yıl içerisinde 4 sınav açılmaması halinde, bu belge yapılacak sınav sayısı ile sınırlıdır.

(13) Eğitim dönemi, dönem kilitlenmeden turkiye.gov.tr üzerinden eğiticiler ve varsa yedek eğiticiler tarafından onayladıktan sonra geçerlilik kazanır. Eğiticilerin onaylamadığı dönem U-Net Otomasyon Sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.

(14) Eğitim kuruluşları, eğitici tarafından onaylanmış eğitim dönemi tamamlanmadan eğitici sözleşmesini feshedemez.

(15) Eğitimi aksatan, eğitim düzenini bozan katılımcılar eğitim kuruluşunca yazılı olarak uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir ve bunlara herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(16) Eğitim kurumlarındaki kursiyer devam çizelgeleri, eğitim dönemi içerisinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere kursiyerler tarafından imzalanır. Yoklama çizelgelerinde eğiticinin adı soyadı ve imzası da bulunur. Devam çizelgeleri eğitim kuruluşunca en az 3 yıl süreyle saklanır.

(17) Eğitimler, yetki belgesi alınan adres dışında başka bir adreste düzenlenemez.

(18) Eğiticinin hastalık, birinci derece akraba vefatı, kaza, doğal afet vb. mücbir sebeple ders verememesi ve yedek eğitici görevlendirilememesi durumunda aynı gün içerisinde e-posta veya faks yoluyla bu durumla ilgili raporun ve yapılamayan dersler ile ilgili yeni programın İdareye yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

(19) Resmi Bayramlar, Dini Bayramlar ve diğer genel tatil günlerinde eğitim düzenlenemez.

(20) Eğitim kuruluşlarınca eğitim dönemine katılan kursiyerlerin yoklamalarının eğitim döneminin birinci gününün ilk ders saati içerisinde e-Devlet Sistemine girilmesi zorunludur. Bu ders saatinde İdareye bildirilmeyen adaylar devamsızlık yapmış sayılırlar. İdareye bildirilen yoklamada sınıfta bulunan ancak eğitim döneminin diğer saatlerinde eğitimi terk eden adayların bildiriminin de anlık olarak e-Devlet Sistemi üzerinden yapılması zorundadır.

(21) Bu maddenin yirminci fıkrasında belirtilen bildirimlerin her bir eğitim türü için yapılması zorunludur.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası ile tehlikeli mal taşımacılığı sürücü sertifikası sınavı

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sınavlara ve sınav sorularını hazırlayacak sınav komisyonlarına ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

Sınavların ilanı

MADDE 17- (1) Sınavlar, sınav tarihinden en az 60 gün önce ilan edilir. İlan edilen sınav tarihlerinde İdare değişiklik yapabilir. Bu değişiklik sınav tarihinden en az 20 gün önce ilan edilir.

Sınav müracaatı

MADDE 18- (1) Eğitim Tamamlama Belgesine sahip kişiler, bireysel veya eğitim kuruluşları aracılığı ile kamu.turkiye.gov.tr veya turkiye.gov.tr sistemi üzerinden sınav müracaatını yaparlar.

(2) Sınav müracaatını yapan kişiler sınav ücretini yatırdıktan sonra sınava girmeye hak kazanırlar.

(3) Sınav ücreti İdare tarafından belirlenir.

(4) İdare tarafından ilan edilen sınav takviminde belirtilen eğitim tamamlama tarihine kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, o dönemdeki sınava kabul edilir, bu tarihten sonra düzenlenen/biten eğitim programlarını tamamlayan kursiyerler ise bir sonraki sınava kabul edilir.

Sınav dönemleri

MADDE 19- (1) Sınavlar, yılda en az bir kez olmak üzere Bakanlık tarafından yapılır/yaptırılır.

Sınavlara ilişkin genel şartlar

MADDE 20- (1) Sınavlar, ilgili güncel uluslararası sözleşme, anlaşma ve kodlar ile ilgili mevzuat kapsamında yapılır.

(2) Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. TMGD Sınavında başarılı olabilmek için en az 70 puan, SRC-5 sınavında başarılı olabilmek için en az 60 puan almak şarttır.

(3) TMGD sınavında, ilgili sözleşme, anlaşma ve kod kitapları haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu kitapların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğunda olup, bu kitaplar Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir.

(4) TMGD sınavı, Türkçe ve çoktan seçmeli test şeklinde ADR 40 soru, RID 40 soru ile IMDG Kod 25 soru şeklinde yapılır.

(5) TMGD RID veya TMGD IMDG Kod sınavına ilk defa girecek adayların TMGD ADR Sertifikasına sahip olmaları zorunludur.

(6) SRC-5 sınavı Türkçe ve çoktan seçmeli test olarak yapılır. SRC-5 Temel sınavında 25 soru, Tanker, Sınıf-1 veya Sınıf-7 sınavlarında ise 15’er soru sorulur.

(7) Sınav soruları, İdarece belirlenen komisyon tarafından hazırlanır.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 21- (1) Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde kamu.turkiye.gov.tr ve turkiye.gov.tr sistemi üzerinden ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 22- (1) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayınlanmasına müteakip 10 iş günü içinde İdareye yazılı olarak yapılır.

(2) İtirazlar, İdarece oluşturulan İtiraz Komisyonu tarafından incelenerek sonuçlandırılıp, 10 iş günü içerisinde kamu.turkiye.gov.tr ve turkiye.gov.tr üzerinden ilan edilir.

Sınavlarda başarısız olanların durumu

MADDE 23- (1) Eğitim Tamamlama Belgesi süresi içerisinde girdikleri tüm sınavlarda başarısız olan adayların Eğitim Tamamlama Belgeleri iptal edilir. Tekrar sınava girmek isteyenlerin, 12 nci maddenin üçüncü fıkrası ile 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen eğitimleri alarak Eğitim Tamamlama Belgesini almaları zorunludur.

(2) TMGD RID veya TMGD IMGD Kod Sertifika yenileme sınavında başarısız olan adayların yeniden sınava girebilmeleri için 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ilave eğitimleri almış olmaları yeterlidir.

(3) Girilen her sınav için sınav ücreti ödenir.

(4) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez. Ancak, bu kişilerin sınav hakları kullanılmış sayılmaz.

Belgelerin saklanması

MADDE 24- (1) Bakanlık, adaylara ait başvuru belgeleri ve sınav kâğıtlarını en az 3 yıl süre ile saklar. Bu süre sonunda bir tutanak ile imha edebilir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası ve SRC-5 belgesinin düzenlenmesi

MADDE 25- (1) TMGD ve SRC-5 sınavında başarılı olan ve sertifika/belge ücretini ödeyenlere İdare tarafından 5 yıl geçerliliği olan, uluslararası anlaşmalara uygun belge/sertifika düzenlenir.

(2) SRC-5 sınavında başarılı olan adayların belgeleri, belge ücretinin yatırılmasına müteakip U-Net Otomasyon Sisteminde kayıtlı adreslerine gönderilir.

(3) TMGD sınavında başarılı olan adaylar, sertifika ücretini yatırmalarına müteakip  turkiye.gov.tr üzerinden İdareye başvurur. Başvurusu uygun olan adaylara turkiye.gov.tr üzerinden sertifika düzenlenir.

(4) ADR’ye veya RID’a taraf diğer ülkelerdeki yetkili otoriteden alınmış TMGDS’ye sahip kişilere; dilekçe ekinde kimlik fotokopisi ile sertifikalarının Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı suretini İdareye ibraz etmeleri ve durumlarının 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uyması halinde, İdarece mevcut sertifikalarındaki son geçerlilik tarihine kadar TMGDS düzenlenir.

(5) ADR’ye taraf ülkelerin yetkili otoritesinden alındığı, ilgili ülkenin Türkiye’deki konsolosluğu tarafından teyit edilmiş Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC 5 Belgesi) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması kaydıyla son kullanım tarihine kadar geçerlidir. Belge sahiplerinin ilgili konsolosluktan alınmış teyidin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı suretini İdareye ibraz etmeleri ve belgelerini U-Net Otomasyon Sistemine kaydettirmeleri şarttır. Kaydı yapılmayan belge ile tehlikeli madde taşımacılığı alanında sürücü olarak faaliyette bulunulamaz.

(6) Sınavda başarılı olan adayların, sınav tarihinden itibaren, 2 yıl içerisinde TMGD Sertifikasını almaları gerekmekte olup aksi takdirde yeniden eğitim alıp sınava girmeleri zorunludur.

(7) SRC-5 belgesine sahip sürücüler, mevcut belgelerindeki yetkilerine ilave olarak diğer yetkileri de almaya hak kazandıkları takdirde, belgelerinin geçerlilik süresi ADR Temel Eğitim Sertifikasının süresi kadar olur.

(8) Mevcut SRC-5 belgesindeki yetkilere ilave yetki almaya hak kazanan adayların belgeleri belge ücreti karşılığında düzenlenir.

(9) Kaybedilen veya yıpranması nedeniyle kullanılamayacak hale gelen SRC-5 belgeleri, e-Devlet sistemi üzerinden başvurulması halinde belge ücreti karşılığında yenilenir.

TMGDS yenileme ve tazeleme eğitimi

MADDE 26- (1) TMGD’ler sertifikalarını yenilemek için, sertifika sürelerinin son yılında 20 nci maddedeki hükümler çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmek zorundadır. TMGDS’yi yenilemek için bu süre zarfında en fazla 3 sınava girme hakkı verilir. TMGDS’nin süresinin son yılında yenileme sınavlarında başarısız olanların veya TMGDS süresi dolanların yeniden eğitim alarak, TMGD sınavına girmeleri gerekir. İdare tarafından sertifika süresinin son yılı içerisinde 3 sınav açılmaması halinde, bu hak açılacak sınav sayısı ile sınırlıdır.

(2) Yenileme sınavı, yıl içinde düzenlenen TMGD sınavı olup, Bakanlık tarafından ayrı bir yenileme sınavı düzenlenmez.   

(3) TMGDS süresi bitmeden Bakanlığın yaptığı sınava girip başarılı olan kişilerin TMGDS’si, sertifika süresinin bitim tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ücreti karşılığında yeniden düzenlenir.

(4) TMGD’ler, bilgilerinin tazelenmesi ve uluslararası mevzuatta yapılan değişiklikler ile mevzuatın takibi amacıyla, ADR, RID ve IMDG Kod’un güncellendiği yılın ilk 6 ayı içerisinde tazeleme eğitimi alır.

(5) Tazeleme eğitimleri, bu Yönetmelik kapsamında eğitim vermek üzere yetkilendirilen eğitim kuruluşları tarafından düzenlenir. Eğitim programlarının kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdareye bildirilmesi zorunludur. Eğitim, uluslararası mevzuattaki güncellemeler, mevzuatla ilgili genel tekrar, geçmiş güncellemeler ve mevzuatla ilgili güncellemeleri içerir.

(6) Tazeleme eğitimlerinin süresi ADR için 16 ders saatinden, RID ve IMDG Kod için 8’er ders saatinden az olamaz.

(7) Tazeleme eğitimlerini ilgili uluslararası anlaşma/sözleşmelerin güncellendiği yılın ilk altı ayı içerisinde almayan TMGD’lerin sertifikaları, eğitim alınıncaya kadar askıya alınır.

(8) Mevzuatın güncellendiği yıl içerisinde ilk kez TMGD olmak için eğitim alıp sınavda başarılı olanların o yıl içerisindeki tazeleme eğitimini alması zorunlu değildir.

(9) Tazeleme eğitimleri sınıf ortamında yüz yüze verilir. Mücbir sebep hallerinde, bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla (bilgisayar, tablet, mobil telefon vb.) kursiyer ile eğitmenin karşılıklı etkileşimine dayalı olarak bizzat eğitmen tarafından sanal sınıf ortamında eş zamanlı online olarak tazeleme eğitimlerine Bakanlıkça izin verilebilir.

(10) Tazeleme eğitimlerinin hangi yöntemle verileceğinin (sanal sınıf/yüz yüze) kamu.turkiye.gov.tr adresi üzerinden bildirilmesi zorunludur. Bildirim yapılmadığının tespit edilmesi halinde eğitim dönemi iptal edilir.

(11) TMGDE’ler tazeleme eğitiminden muaftır.

(12) İdareye yapılacak olan yenileme sınavı müracaatı, TMGD’ler tarafından turkiye.gov.tr sistemi üzerinden yapılabileceği gibi yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları aracılığıyla kamu.turkiye.gov.tr üzerinden de gerçekleştirilebilir.

SRC-5 belgesinin yenilenmesi

MADDE 27- (1) SRC-5 Belgesi sahiplerinin mevcut belgelerini yenilemek için, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 1 yıl içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları zorunludur. Sınavda başarılı olanlara belge ücretinin yatırılmasına müteakip, mevcut belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 5 yıl geçerliliği olan yeni SRC-5 Belgesi düzenlenir.

(2) Yenileme sınavları, yıl içinde düzenlenen SRC-5 sınavı olup, Bakanlık tarafından ayrı bir yenileme sınavı düzenlenmez.  

SRC-5 belgesinin geçici durdurulması ve iptali

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik kapsamında adlarına SRC-5 Belgesi düzenlenenlerin;

a) İlgili makam tarafından sürücü belgesi geçici süreyle geri alınanların, sürücü belgeleri iade edilinceye kadar,

b) İlgili makam tarafından geçici süreyle ticari taşıt kullanamaz raporu verilenlerin, raporlarının bitimine kadar,

SRC-5 Belgesi geçici olarak durdurulur.

(2) SRC-5 Belgesi;

a) Ölüm,

b) Vatandaşlık kaydının silinmesi,

c) 66 yaşından gün almış olması,

ç) SRC-5 Belgesinin süresinin dolması,

d) İlgili makam tarafından sürücü belgesinin süresiz geri alınması,

e) İlgili makam tarafından ticari taşıt kullanamayacağına dair süresiz rapor verilmesi,

f) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa aykırı fiillerin herhangi birinden hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde iptal edilir.

(3) Bu maddede belirtilen bilgiler, ilgili kamu kurum/kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı olarak iletilebileceği gibi bu bilgilere elektronik ortamda da erişilmesi halinde geçici durdurma ve iptal hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğiticilerin Eğitimi, Sınavı, Belgelendirilmesi, Görevleri,

Yükümlülükleri ve Belge İptali

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi ve SRC-5 eğiticisi

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen eğitim merkezlerinde eğitici olarak görev yapacak kişilerin İdareden eğitici belgesi almaları zorunludur.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi olma şartları ve sınavı

MADDE 30- (1) TMGDE olmak isteyen kişiler aşağıda belirtilen şartları sağlar:

a) TMGDS’ye sahip olmak ve bu sertifikayla en az 2 yıl TMGD olarak görev yapmış olmak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında; İngilizce, Almanca, Fransızca veya Rusça dillerinden birinden asgari 60 puan aldığını gösteren belge veya dil yeterliliği bakımından bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

c) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa haiz olmak.

(2) TMGDE sınavı müracaatı turkiye.gov.tr üzerinden yapılır. Sınav ücretini yatıran adaylar sınava girmeye hak kazanırlar. Sınav ücreti İdare tarafından belirlenir.

(3) İdare, resmi internet sitesinde duyuru yapmak kaydıyla, TMGD sınavını aynı zamanda TMGDE sınavı olarak da düzenleyebilir.

(4) TMGDE sınavı 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Adayların, sınavdan en az 80 puan alarak başarılı olmaları zorunludur.

(5) TMGDE sınavına girecek adayların sınav tarihinden önce birinci fıkradaki şartları sağlamaları zorunludur.

(6) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisinin yetkilendirilmesi, belge iptali ve kamu çalışanlarına ilişkin hükümler

MADDE 31- (1) Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarından veya üniversitelerden alınan eğiticilerin eğitimi (formasyon eğitimi) belgesinin sureti, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki belge, adli sicil kaydı belgesi, belge ücretinin ödendiğine ilişkin makbuzun aslı ile İdareye müracaat eder. Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olanlar için eğiticilerin eğitimi (formasyon eğitimi) belgesi aranmaz.

(2) Birinci fıkraya göre başvurusu uygun bulunan adaylara, TMGDEB düzenlenir.

(3) Tehlikeli maddeler konusundaki iş ve işlemlerle ilgili faaliyetlerde bulunan kamu kurumu/kuruluşlarında en az 5 yıl süreyle en az memur kadrosunda çalışanlara, İdare tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticinin Eğitimi Programına katılıp eğitimin sonunda yapılan sınavda en az 80 puan alarak başarılı olmak şartıyla TMGDEB ve TMGDS düzenlenir. Bu kişilerden, dördüncü fıkrası hariç olmak üzere 13 üncü maddede, 30 uncu maddede ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz. Bakanlıkta en az memur kadrosunda görev yapanlardan bu fıkradaki şartları sağlayanlara talep etmeleri halinde, kurumdan ayrıldıkları veya emekli oldukları tarih itibarı ile U-Net Otomasyon Sistemi üzerinden 5 yıllığına TMGDEB ve TMGDS düzenlenir.

(4) Sınavda başarılı olan adayların, sınav tarihinden itibaren, 2 yıl içerisinde TMGDEB’yi almaları zorunlu olup, aksi takdirde adaylar bu haklarını kaybeder.

(5) Eğitici belgeleri turkiye.gov.tr sistemi üzerinden düzenlenir.

(6) TMGDEB’leri, TMGDS süresi boyunca geçerlidir. TMGDS yenilenmediği takdirde TMGDEB askıya alınır.

(7) TMGDS süresi biten eğiticilerin, sertifika bitim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde, tekrar eğitim almaları, TMGD sınavında başarılı olmaları ve belge ücretini yatırmaları halinde eğitici belgeleri tekrar aktif hale getirilir. Bu şartı yerine getirmeyen eğiticilerin eğitici belgesi iptal edilir ve tekrar alınması ilk alım şartlarına tabidir.

(8) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen fiillerden dolayı mesleki saygınlığını kaybeden TMGD eğiticisinin eğitici belgesi iptal edilir.

SRC-5 eğitici belgesi düzenlenmesi ve belge iptali

MADDE 32- (1) Adına SRC-5 Eğitici Belgesi düzenlenecek kişiler aşağıdaki bilgi ve belgelerle İdareye başvurur:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Adli sicil kaydı belgesi.

c) Lisans belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı.

ç) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden alınmış uygulamalı yangın söndürme eğitimine katılım belgesi.

d) Bakanlığın açmış olduğu Eğiticilerin Eğitimi Programına katılarak, program sonrası yapılan sınavda 80 veya üzeri puan aldığını gösteren katılım belgesi veya ADR Anlaşmasına taraf ülkelerden herhangi birinin yetkili makamlarınca verilen ve Bakanlıkça kabul edilmiş; ADR Temel Eğitimi, ADR Tank Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi veya ADR Sınıf 7 Eğitimi konularından biri için geçerli eğitici belgesi.

e) Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olanlar ile İdare tarafından düzenlenen eğiticilerin eğitimi programında yetişkinler için formasyon eğitimi alanlar hariç olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarından veya üniversitelerden alınan eğiticilerin eğitimi (formasyon eğitimi) belgesinin sureti.

(2) Başvurusu uygun olan kişiler adına belge ücretinin ödenmesini müteakip, e-Devlet sistemi üzerinden SRC-5 Eğitici Belgesi düzenlenir.

(3) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen fiillerden dolayı mesleki saygınlığa haiz olmayanlar SRC-5 eğiticisi olamaz. Mesleki saygınlığa sahip olmadığı tespit edilen SRC-5 eğiticisinin eğitici belgesi iptal edilir.

Eğiticilerin görevleri ve yükümlülükleri

MADDE 33- (1) Eğiticiler;

a) Eğitim konu başlıklarına ve müfredata uygun eğitim vermekle,

b) Eğitimde, 6 ncı maddede yer alan eğitim dokümanı, materyali ve teçhizatını kullanmakla,

c) Kursiyer devam çizelgelerine devamsızlık yapan adayları işlemek ve bu çizelgelere ad ve soyad yazarak imzalamakla,

ç) Eğitici olarak kaydedildikleri eğitim dönemini, dönem kilitlenmeden turkiye.gov.tr üzerinden onaylamakla,

d) Eğitim dönemini programa uygun vermekle,

e) Eğitimi düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütmek ve sonuçlandırmakla,

f) Eğitimi yetki belgesi düzenlenen adreste vermekle,

g) Programını onayladığı eğitimi vermekle,

yükümlüdür.

(2) Bir eğitici en fazla 2 eğitim kuruluşunda eğitim verebilir.

(3) Eğiticiler ile eğitim kuruluşları arasında yapılan sözleşmeler, eğitim kuruluşunun eğitici atamasını kamu.turkiye.gov.tr sistemi üzerinden yapması ve eğiticinin turkiye.gov.tr sistemi üzerinden onayına müteakip geçerli olacaktır.

(4) Eğiticiler, bu Yönetmelik kapsamında eğitim kuruluşları ile yapmış oldukları eğitici sözleşmesini feshetmesi halinde, bu işlem turkiye.gov.tr üzerinden İdareye bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belge ve Sertifika Ücretleri, Belgelerin İptali

Belge ücretleri

MADDE 34- (1) Yetki belgesi ücreti 54.786 (ellidörtbinyediyüzseksenaltı) TL olup, yenileme ücreti belge ücretinin % 15’idir.

(2) TMGDS ücreti 1.609 (binaltıyüzdokuz) TL, her bir sertifika için yenileme ücreti ise 256 (ikiyüzellialtı) TL’dir.

(3) Eğitici belgesi ücreti 1.609 (binaltıyüzdokuz) TL’dir.

(4) SRC-5 belgesi ücreti 42 (kırkiki) TL’dir. Herhangi bir nedenle yeniden düzenlenen SRC-5 belgesi aynı ücrete tabidir.

(5) Belge ücretleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanır.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında kursiyerlere verilecek eğitimlerde alınacak ücretler eğitim kurumlarınca belirlenir.

(7) Eğitim ücretlerinin ülke ekonomisi ve kamu yararı aleyhine sonuç vermesi ve aşırı ücret uygulanması veya rekabet ortamının bozulması halinde ve gerektiğinde taban ve tavan eğitim ücretleri Bakanlıkça tespit edilebilir.

(8) 23 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında alınan sertifikalar için alınacak ücret 1.609 (binaltıyüzdokuz) TL’dir.

Faaliyetin geçici durdurulması veya belgelerin iptali

MADDE 35- (1) Yetki belgesi sahiplerinin, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulduğunun veya yetki belgesinin iptali taleplerinin yetkili kişilerce İdareye bildirmeleri halinde, yetki belgeleri İdare tarafından iptal edilir.

(2) 7 nci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen hususun tespit edilmesi halinde, İdarece yapılacak bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde durumlarını bu maddeye uygun hale getirmeyenlerin yetki belgesi iptal edilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan denetimler ile gerektiğinde Bakanlıkça yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda başvuru, yenileme, değişiklik ve benzeri her türlü müracaat sırasında beyan edilen bilgiler ve belgelerden herhangi birinin, belge/sertifika almaya hakkı yokken, alabilecek şekilde yanlış ve yanıltıcı olarak verildiğinin ve/veya belgelerde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgili kişilerin belgeleri/sertifikaları iptal edilir. Bu iptal işlemi; bilgi için gerekçesiyle birlikte ilgili belge/sertifika sahibine, gerekli kanuni işlemin yapılması için otuz gün içinde de ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Bu fıkraya göre belgesi/sertifikası iptal edilenlerin iki yıl geçmedikçe yeni belge/sertifika talepleri dikkate alınmaz ve reddedilir.

(4) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendine 3 sefer aykırı hareket eden eğitim kuruluşlarının faaliyeti 6 ay süreyle geçici durdurulur. Geçici durdurmanın verildiği tarihte devam eden eğitim dönemi tamamlanır. Eğitimine başlanmamış dönemler iptal edilir.

(5) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen mesleki saygınlığa aykırı fiillerin herhangi birinden hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunduğu tespit edilen TMGD’lerin sertifikaları iptal edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, Uyarma, Uyarmanın Kaldırılması, Uyarmaya İlişkin İptaller

Denetim

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetler Bakanlığın denetimine tabidir. Denetimler re’sen yapılabileceği gibi üçüncü kişilerin şikâyeti üzerine de yapılabilir.

(2) İdarece veya ilgili bölge müdürlüğünce mahallinde yapılacak denetimleri engelleyen veya denetim yapılmasına imkân vermeyen eğitim merkezlerinin söz konusu denetim tarihindeki eğitim programları geçersiz sayılır ve o eğitim programlarında isimleri bildirilen kursiyerler yapılacak sınavlara alınmaz.

Uyarma ve uyarmanın kaldırılması

MADDE 37- (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 9 uncu maddenin sekizinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 50 uyarma,

b) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket edenlere 15 uyarma,

c) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (g), (h) ve (ı) bentlerine aykırı hareket eden eğitim kuruluşlarına her bir bent için 20 uyarma,

ç) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (k), (m), (n) ve (ö) bentlerine aykırı hareket eden eğitim kuruluşlarına her bir bent için 12 uyarma,

d) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ), (i) ve (j) bentlerine aykırı hareket eden eğitim kuruluşlarına her bir bent için 50 uyarma,

e) 15 inci maddenin ondördüncü fıkrasına aykırı hareket eden eğitim kuruluşlarına 25 uyarma,

f) 26 ncı maddenin onuncu fıkrasına aykırı hareket eden eğitim kuruluşlarına 20 uyarma,

g) 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (e) bentlerine aykırı hareket eden eğiticiye her bir bent için 10 uyarma,

ğ) 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerine aykırı hareket eden eğiticiye her bir bent için 30 uyarma,

h) Geçici 2 nci maddeye aykırı hareket eden eğitim kuruluşuna 15 uyarma,

verilir.

ı) Bu maddenin birinci fıkrasının (h) bendine göre verilen uyarmanın üzerinden veriliş tarihi itibariyle 30 gün geçmediği sürece aynı bend kapsamında uyarma verilemez.

(2) Her bir uyarmanın ücreti 117 (yüzonyedi) TL’dir. Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.                                

(3) Uyarmanın veriliş tarihinden itibaren 90 gün içerisinde; ilgilinin İdareye başvurması ve İdarenin uyarmayı paraya çevirmesine müteakip, paraya çevrilen miktarın Bakanlık Döner Sermaye Saymanlığına ödenmesi halinde uyarma kaldırılır. Bu 90 günlük süre içerisinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen uyarma kesinleşir ve kaldırılamaz.

Uyarmalara ilişkin iptaller

MADDE 38- (1) Kesinleşmiş uyarmalar 75 uyarmaya ulaşınca yetki/eğitici belgesi iptal edilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki hüküm paraya çevrilen uyarmalar için uygulanmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 39- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere alt düzenleyici işlemler yapmaya yetkilidir.

Diğer hususlar

MADDE 40- (1) İdareye yapılan başvurularda Bakanlık evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Bu Yönetmelikte geçen bilgi ve belgeler, Bakanlık kayıtlarından veya elektronik ortamda erişilebilmesi durumunda istenmeyebilir.

Bildirim

MADDE 41- (1) Bu Yönetmeliğe göre uyarmalar, askıya alma ve iptallere ilişkin bildirimler, 7201 sayılı Kanuna ve ilgili diğer tebligat mevzuatına göre yapılır.

Uluslararası sözleşme metinleri

MADDE 42- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe dayanak olan, ülkemizin taraf olduğu ve iki yılda bir güncellenen sözleşme, anlaşma ve kodların çevirisini yapar/yaptırır ve web sayfasında yayınlar. Çeviri ile ilgili yapılacak harcamalar Bakanlık Döner Sermaye Bütçesinden karşılanır.

Kazanılmış hak

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce TMGD sınavında başarılı olan kişilere, 13 üncü maddede belirtilen şartları sağlaması ve müracaat etmeleri halinde Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli TMGDS düzenlenir.

Mevcut eğitim kuruluşları için tebligat zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce yetki belgesi almış olan eğitim kuruluşları 7 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarındaki tebligata ilişkin şartı, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde sağlamak zorundadırlar.

Mevcut eğitim kuruluşları için kota uygulaması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre il bazında belirlenen yetki belgesi sayıları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen belge sayılarını etkilemez. Ancak, herhangi bir sebeple yetki belgelerinin iptal edilmesi halinde, bu Yönetmelikle belirlenen kota sayısına göre işlem yapılır.

Eğitim kuruluşları için muafiyet

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetki belgesi almış mevcut eğitim kuruluşları, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan sınıf büyüklüğü ile ilgili hüküm ve beşinci fıkrasındaki hükümlerden muaftır. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra adres değişikliği yapmaları halinde bu şartlara uymak zorundadır. Bununla birlikte, mevcut fiziki şartlarında değişiklik yapan eğitim kuruluşları, bu durumu İdareye bildirmek ve bu madde hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 43- (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesinin beşinci ve altıncı, 20 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yayımı tarihinden 3 ay sonra,

b) 15 inci maddesinin yirminci ve yirmibirinci fıkraları yayımı tarihinden 6 ay sonra, 

c) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

07.07.2022
827
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Halim ASA İSG Danışmanlığı
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?